Reklamacje i zwroty

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres email:sklep@forest.gorlice.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Forest Gorlice sp. z o.o. Sklep Firmowy ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Przepisy dotyczące konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Użytkowników będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Forest Gorlice Sp. z o.o i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 11 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakikolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

4. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

5. W przypadku gdy towar ma być dostarczany partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszego z towarów.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Forest Gorlice sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9, 38 – 300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7381875324, numer REGON: 492686520adres email: sklep@forest.gorlice.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być przesłane pocztą lub poczta elektroniczną.

7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, który stanowi załącznik do regulaminu odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Forest Gorlice sp. z o.o. zwraca niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Forest Gorlice sp. z o.o.), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym z Forest Gorlice sp. z o.o. został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Forest Gorlice sp. z o.o. dokona na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

10. Forest Gorlice sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru na adres Forest Gorlice sp. z o.o. ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice. Konsument ma obowiązek zwrócić Forest Gorlice sp. z o.o. towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Reklamacje składane przez Konsumentów

1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres:sklep@forest.gorlice.pllub pisemnie na adres Forest Gorlice sp. z o.o. ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice.

3. Forest Gorlice sp. z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji, Forest Gorlic sp. z o.o. wymieni reklamowany towar na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Forest Gorlice sp. z o.o. odsyła towar pozbawiony wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

6. Użytkownik nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

3. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Forest Gorlice a Użytkownikami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Forest Gorlice sp. z o.o.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Forest Gorlice, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.forestgorlice.home.pl, a w przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są Konsumentami Forest Gorlice sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

  • problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Forest Gorlice sp. z o.o. w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Forest Gorlice sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl