Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego

 Forest Gorlice sp. z o.o.

§ 1

Właściciel Sklepu

Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.forestgorlice.home.pl jest  Forest Gorlice Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9, 38 – 300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7381875324, numer REGON: 492686520 posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej adres email: sklep@forest.gorlice.ploraz numerem telefonu tel. 18-35-39-037.

§ 2

Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Forest Gorlice sp. z o.o. określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym sposób składania zamówień na towary, realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za towary, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.

Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Forest Gorlice sp. z o.o. dostępny  pod adresem www.forestgorlice.home.pl 

Towar – każdy produkt sprzedawany za pośrednictwem sklepu.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Dane identyfikujące Forest Gorlice sp. z o.o., która prowadzi sklep Internetowy to:

Forest Gorlice Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9, 38 – 300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7381875324, numer REGON: 492686520; adres email: sklep@forest.gorlice.pl, numerem telefonu tel. 18-35-39-037

2. Forest Gorlice sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną towarów na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi integralną część umowy zawartej z Użytkownikiem. 

§ 4

Warunki korzystania ze sklepu

1. Warunkiem korzystania ze sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu internetowego, materiałów oraz innych niż materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Forest Gorlice sp. z o.o. lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

§ 5

Rejestracja

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów, bez konieczności dokonywania rejestracji.

2. Zawarcie umowy na zakup danego towaru bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)  prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych, lub przesłaniu drogą elektroniczną na adres email podany na stronie internetowej Sklepu zamówienia obejmującego dane wymagane przy wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego,

b) akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)  prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

b)  akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

5. Forest Gorlice sp. z o.o. może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Forest Gorlice sp. z o.o. wymaganych dokumentów.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

8. Przed Rejestracją użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik może się w każdym czasie usunąć konto ze Sklepu. W celu usunięcia konta Użytkownika należy skontaktować się z Forest Gorlice sp. z o.o.

10. Przed złożeniem zamówienia na towary, Użytkownik zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Forest Gorlice sp. z o.o. jego danych osobowych.

§ 6

Zamówienia

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu prezentujące towary ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną.

2. Zamówienie w Sklepie internetowym forestgorlice.home.pl można złożyć w następujący sposób: za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.

3. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru towarów, sposobu i adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura oraz sposobu płatności (z uwzględnieniem zasad określonych w § 6 Regulaminu) zgodnie ze wskazówkami podawanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.

4. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; nie zawierają kosztów dostawy.

5. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów oraz wartości i wielkości zamówienia i Użytkownik jest o nich informowany przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

6. Przesłanie zamówienia do Sklepu stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru.

7. Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości sztuk, ceny całkowitej oraz kosztów. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przesłanym Użytkownikowi przez Sklep. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Użytkownik powinien sprawdzić w swoim koncie zakładkę „spam” lub skontaktować się ze Sklepem.

8. Forest Gorlice sp. z o.o. jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi zamówione Produkty bez wad w sposób wskazany przez Użytkownika.

9. Wraz z towarem Użytkownikowi dostarczany jest paragon lub na życzenie Użytkownika faktura VAT.

§ 7

Sposób dostawy oraz sposób i termin zapłaty

1. Użytkownik może dokonać wyboru następujących sposobów płatności za towar:

a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

 - płatności online - płatność przy użyciu platform płatności Online (np. PayU, Przelewy24 ...)

 - przelew tradycyjny - płatność przelewem na konto na rachunek bankowy Forest Gorlice sp. z o.o. wskazany na stronie internetowej – przedpłata w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 - płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,

b) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłka priorytetowa lub ekonomiczna

 - płatności online - płatność przy użyciu platform płatności Online (np. PayU, Przelewy24 ...)

 - przelew tradycyjny - płatność przelewem na konto na rachunek bankowy Forest Gorlice sp. z o.o. wskazany na stronie internetowej – przedpłata w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia

c) dostawa do paczkomatu InPost. W przypadku kiedy rozmiar paczki z zamówionym towarem przekroczy gabaryty paczki dopuszczonej do umieszczenia w paczkomacie, towar zostanie wysłany firmą kurierską.

 - płatności online - płatność przy użyciu platform płatności Online (np. PayU, Przelewy24 ...)

 - przelew tradycyjny - płatność przelewem na konto na rachunek bankowy Forest Gorlice sp. z o.o. wskazany na stronie internetowej – przedpłata w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia

2. Zamówienia opłacane w opcji płatność przelewem na konto zostaną anulowane po  10 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Forest Gorlice sp. z o.o.  Termin ten  liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

§ 8

Sposób i termin spełnienia świadczenia

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu:

a) potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep - w przypadku wyboru opcji płatność przy odbiorze,

b) uznania rachunku Forest Gorlice w przypadku wyboru opcji płatności przelewem na konto.

2. Zamówienie  zostanie wysłane w terminie, który został wskazany przy produkcie (przy każdym produkcie podany jest termin wysyłki) licząc  od chwili wskazanej w pkt. 1 lit. a lub lit. b powyżej w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji płatności. W przypadku zamówienia większej liczby towarów czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki.

3. O wysłaniu zamówienia Forest Gorlice sp. z o.o. informuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji albo składania zamówienia poprzez formularz zamówienia albo składania zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.

4. Czas dostarczenia zamówienia zależy od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy i wynosi odpowiednio w przypadku dostarczenia:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej priorytetem – do 2 dni roboczych
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną – do 5 dni roboczych
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej – do 2 dni roboczych  
 • do paczkomatu InPost - do 2 dni roboczych                                  

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od złożenia zamówienia przez Konsumenta.

5. Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem Forest Gorlice sp. z o.o. nie może zrealizować zamówienia w całości, Forest Gorlice sp. z o.o. zawiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki za pośrednictwem platformy płatności online lub na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji albo składania zamówienia poprzez formularz zamówienia albo składania zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.

6. Jeżeli z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Forest Gorlice sp. z o.o. nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Użytkownikowi:

 • anulowanie całego zamówienia – zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie Forest Gorlice sp. z o.o. z obowiązku realizacji całego zamówienia;
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda Użytkownika oznacza obowiązek Forest Gorlice sp. z o.o. realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Forest Gorlice sp. z o.o. z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;

Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, na adres poczty elektronicznej podany w podczas rejestracji albo składania zamówienia poprzez formularz zamówienia albo składania zamówienia poprzez pocztę elektroniczną. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego część, Forest Gorlice sp. z o.o. zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia.

8. Jeśli Użytkownik nie podejmie decyzji w przypadku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej lub brak jest możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie Forest Gorlice sp. z o.o., Forest Gorlice sp. z o.o. dostarczy Użytkownikowi Produkty, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, zaś w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane. Forest Gorlice sp. z o.o. powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówienie, Forest Gorlice sp. z o.o. zwróci odpowiednią część należności na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia. W tej sytuacji Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 11 Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy Forest Gorlice sp. z o.o. nie zwraca kosztu dostawy wcześniej zakupionego towaru, nie pokrywa również kosztów zwrotu towaru.

9. Forest Gorlice sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia z powodu podania przez Użytkownika błędnych lub niewystarczających danych, w tym w szczególności danych adresowych. 

§ 9

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres email:sklep@forest.gorlice.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Forest Gorlice sp. z o.o. Sklep Firmowy ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest   Forest Gorlice Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9, 38 – 300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7381875324, numer REGON: 492686520

2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Forest Gorlice sp. z o.o. swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Forest Gorlice sp. z o.o. może uniemożliwiać dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Forest Gorlice sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Użytkownika w Sklepie.

4. Forest Gorlice zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182), wyłącznie dla celów określonych w pkt. 3 powyżej.

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 11

Przepisy dotyczące konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Użytkowników będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Forest Gorlice Sp. z o.o i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 11 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakikolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

4. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

5. W przypadku gdy towar ma być dostarczany partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszego z towarów.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Forest Gorlice sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9, 38 – 300 Gorlice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037595 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7381875324, numer REGON: 492686520adres email: sklep@forest.gorlice.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być przesłane pocztą lub poczta elektroniczną.

7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, który stanowi załącznik do regulaminu odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Forest Gorlice sp. z o.o. zwraca niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Forest Gorlice sp. z o.o.), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym z Forest Gorlice sp. z o.o. został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Forest Gorlice sp. z o.o. dokona na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

10. Forest Gorlice sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru na adres Forest Gorlice sp. z o.o. ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice. Konsument ma obowiązek zwrócić Forest Gorlice sp. z o.o. towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 12

Reklamacje składane przez Konsumentów

1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres:sklep@forest.gorlice.pllub pisemnie na adres Forest Gorlice sp. z o.o. ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice.

3. Forest Gorlice sp. z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji, Forest Gorlic sp. z o.o. wymieni reklamowany towar na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Forest Gorlice sp. z o.o. odsyła towar pozbawiony wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

6. Użytkownik nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

3. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Forest Gorlice a Użytkownikami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Forest Gorlice sp. z o.o.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Forest Gorlice, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.forestgorlice.home.pl, a w przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są Konsumentami Forest Gorlice sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 • problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Forest Gorlice sp. z o.o. w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
 • korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Forest Gorlice sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl